Arsimi

Komuna e Podujevës ka gjithsej
23.850 nxënës në të gjitha nivelet e arsimit, të ndara në
36 SHFMU ( shkolla fillore të mesme e të ulëta) ,
3 SHML (shkolla të mesme të larta) dhe
1 Çerdhe për fëmijë me gjithsej 1463 të punësuar.

2017 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © PODUJEVA